Hem

      

  |   Kontakt  |

 

Stadgar

Årsmöten

Styrelsen

Bussdepån

Övriga dokument


ÅRSMÖTE

Torsdag 21 mars 2019 kl 19.00

Lykttändarens väg 15


Kontakta valberedningen om du vill delta i styrelsearbetet

Sebastian von Wachenfelt svwphoto.com@gmail.com och Lina Englund linaenglund3@gmail.com   

Styrelsen sammanträder 5-10 gånger per år. Att delta i styrelsen innebär en utmärkt möjlighet att lära känna dina grannar samt att hålla dig à jour om och påverka utvecklingen i området.

 

Välkommen till vår hemsida!

Eneby-Enlunda Vägsamfällighet bildades 1949 med uppgift att sköta  Enlundavägen som är 2,8 km lång och sträcker sig från Färentunavägen i öster till Tureholmsvägen i väster i Skå, Ekerö Kommun väster om Stockholm. I samfälligheten ingår även bivägarna Lykttändarens väg, Stjärtnäs varvsväg, Enlunda Ängsväg, Tegelmästarens väg, Landholmens Gård samt Säby Utjordsväg. 2019 omfattas 121 fastigheter  av samfälligheten,  varav ca 90 är hushåll. Ansvaret för att vägen hålls i farbart skick ligger på oss medlemmar. En del av arbetet utför vi tillsammans, exempelvis på de årliga städdagarna, men den större delen köper vi in. Merparten av underhållet är plogning, sandning, sladdning, dikesskötsel samt lättare underhåll.

Vägen finansieras till viss del med statsbidrag men huvudsakligen med medlemsavgifter.  

I menyn till vänster hittar du  dokument angående vägföreningens verksamhet under rubrik Årsmöten.

Under rubrik Övriga dokument finns annan information som kan vara av intresse.

Information angående den bussdepå Ekerö Kommun vill anlägga på Enlundavägen finns under rubriken Bussdepån.


Besök gärna hemsidan regelbundet.

 

© 2019 / by CRS info