Hem

      

  |   Kontakt  |

 

Stadgar

Årsmöten

Styrelsen

Bussdepån

Övriga dokument

 

12/1 2018
Kommentarer till ny detaljplan för Enlunda bussdepå.pdf


Ett uttalande från Lennart Nilsson (Ordförande i byggnadsnämden)


2011-12-15 beslutade Ekerö Kommun att flytta bussdepån i Ekerö Centrum till Enlundavägen!

Ärende: Detaljplan för del av Troxhammar 1:2 m fl (Bussdepå Enlunda) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2008.21.214

Länsstyrelsen har upphävt Ekerö Kommuns beslut mht att miljökonsekvensbeskrivning inte upprättats. Länsstyrelsens beslut vann laga kraft 2013-01-10.

Ekerö Kommun har tagit fram en Miljökonsekvensbeskrivning i april 2013

2014-02-21 beslutade Ekerö Kommun återigen att flytta bussdepån i Ekerö Centrum till Enlundavägen<>

Eneby-Enlunda Vägsamfällighet överklagar kommunens beslut till Länsstyrelsen 2014-03-18 

Länsstyrelsen avvisar överklagandet 2014-06-16.

Eneby-Enlunda Vägsamfällighet överklagar Länsstyrelsens beslut till Mark- och Miljödomstolen 2014-07-08. Beslut väntas 2015-04.

Aktuell information från Ekerö Kommun angående den nya bussdepån finns på:

http://www.ekero.se/Bygga_bo_miljo/Kommunens-planarbete/Detaljplaner/Pagaende-detaljplaner/Faringso/Ny-bussdepa-vid-Enlunda/

 


Dokument att ladda ner:

Kommentarer till ny detaljplan för Enlunda bussdepå.pdf

Dom överklagan bussdepån 2016 05 25

Eneby Enlunda vagsamfallighets kommentarer till Ekero kommuns yttrande gallande Enlunda bussdepa 20150226.pdf

MarkoMiljo_Ekerö Kommun kommentar pa overklagan 20150115 .pdf

Överklagan av Länstyrelsens beslut 201407.pdf

Lansstyrelsens beslut 20140616.pdf

Överklagande Enlunda Vägforening 2014-03-18.pdf

Överklagan detaljplan Troxhammar bussdepå 2012-01-06.pdf

Bussdepå Målaröarnas Nyheter 12-12-17.pdf

Bussdepå Länsstyrelsens beslut 12-12-05.pdf

Invändning Bussdepån 2011-10 .pdf

© 2021/by CRS info